ELISABETH PHARMACON

Dotace a projekty

Aktuální projekty

V roce 2020 jsme získali v rámci programu na podporu inovací The Country for the Future, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dotaci na Zavedenı́ modernı́ technologie multiplexnı́ detekce medicı́nsky významných původců infekcí.

Projekt se zaměřuje na vývoj diagnostických metod s využitím nejmodernějšı́ DNA technologie. Výsledkem projektu budou systémy pro detekci různých skupin patogenů validované podle standardnı́ch postupů uplatňovaných v rámci PCR metod a které budou nabı́zeny formou služby smluvnı́m klinickým pracovištı́m i samoplátcům.

Projekty financované z Evropských strukturálních fondů

Výzkumné a vývojové centrum ELISABETH PHARMACON (OPPIK - Potenciál 2016 - 2018)

ELISABETH PHARMACON získala v roce 2016 podporu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) - Potenciál na realizaci výstavby výzkumných a vývojových laboratoří v rámci nového sídla společnosti, která je na adrese Rokycanova 4437/5, Brno-Židenice, 615 00.

Projekt je zaměřen na rozvoj stávajícího výzkumného, vývojového a inovačního centra společnosti, které slouží k vývoji inovativních postupů lékařské DNA diagnostiky infekčních a geneticky podmíněných chorob. Cílem projektu je posílení současných vývojových a inovačních kapacit, zaměřené na nejnovější trendy v našem oboru včetně metod sekvenování nové generace. Projekt se soustřeďuje na vývoj inovativních diagnostických postupů a souprav.

Doba realizace: 26. 6. 2015 - 25. 6. 2018
Počet etap: 2 etapy
Celková výše projektu: 23.523.500,00 Kč
Přidělená dotace: 7.088.285,40 Kč

Účelem projektu bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených služeb pro účely VaV:

  • Klasické sekvenování (sekvenátor)
  • Sekvenování NGS (MiSeq)
  • Izolace DNA/RNA (automatizované zpracování magnetickými částicemi)
  • Real-Time PCR analýzy (LC 480, LC Nano/My Go Pro)

Více informací poskytuje: prof. Šerý, na mailu: testy@elisabeth.cz

Veletrhy 2015-2018 ELISABETH PHARMACON (OPPIK - Marketing 2015 - 2018)

Společnost získala podporu exportu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) - Marketing.

Projekt Veletrhy 2015-2018 EP je zaměřen na propagaci inovativních výrobků společnosti ELISABETH PHARMACON pod obchodní značkou EliGene a ZEPHYRUS a na zvýšení konkurenceschopnosti na zahraničních trzích, zejména pak zcela nové produktové řady EliGene souprav pro sekvenátory druhé generace. Pro naplnění těchto záměrů se po zkušenostech jako nejlepší řešení jeví účast MEDICA, ANALYTICA a BIOTECHNICA. 

Doba realizace: 21. 8. 2015 - 30. 6. 2018
Počet etap: 2 etapy
Celková výše projektu: 3.272.330,00 Kč
Přidělená dotace: 1.648.300,00 Kč

Inovace potenciálu úspěšnosti ELISABETH PHARMACON (OPPIK - Inovace 2016 - 2018)

ELISABETH PHARMACON uspěla s projektem na realizaci produktové, marketingové, procesní a organizační inovace ve společnosti. Projekt je zaměřen na posílení procesního řízení ve výzkumu a vývoji, aplikace nových prodejních kanálů pro specifické služby.

Předmětem projektu je zavedení inovovaných metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systému integrující a automatizující procesy uvnitř naší společnosti s důrazem zejména na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby, jakožto nosných prvků společnosti. Organizační inovace, která je pro další růst společnosti nevyhnutelná, se zaměřuje zejména na maximální využití IT. Projekt navazuje na očekávaný příchod revidované normy ISO 9001.

Doba realizace: 1. 7. 2015 - 30. 6. 2018
Počet etap: 1 etapa
Celková výše projektu: 3.605.800,00 Kč
Přidělená dotace: 1.352.250,00 Kč

Průmyslový výzkum nových DNA technologií pro lékařskou diagnostiku: sekvenování nové generace a miRNA (OPPIK - Aplikace 2016 - 2019)

K největším projektům společnosti za posledních 15 let je projekt na výzkum nových DNA technologií pro lékařskou diagnostiku - sekvenování nové generace a miRNA.

Projekt se zaměřuje na výzkum v nové oblasti DNA technologií s velkým potenciálem budoucího využití v klinické praxi pro zlepšení diagnostiky civilizačních chorob. Cílem projektu je výzkum klinicky významných miRNA molekul a jejich detekce a příprava dvou prototypů souprav pro sekvenování nové generace určených pro diagnostiku cystické fibrózy a rakoviny prsu a vaječníků. Výstupem projektu budou dva prototypy, na které bude možné navázat vývoj komerčních diagnostických souprav.

Doba realizace: 1. 6. 2016 - 28. 9. 2019
Počet etap: 4 etapy
Celková výše projektu: 18.868.250,00 Kč
Přidělená dotace: 10.847.357,00 Kč

OPPI - Marketing 2010, 2011 a 2012

Naše společnost získala v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) - Marketing vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, finanční prostředky na prezentaci námi vyráběných diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.

Projekt se zaměřuje na propagaci inovativních výrobků společnosti ELISABETH PHARMACON pod obchodní značkou EliGene a na zvýšení konkurenceschopnosti na zahraničních trzích. Pod značkou EliGene jsou vyvíjeny a následně vyráběny diagnostické zdravotnické prostředky in vitro určené pro DNA diagnostiku širokého spektra infekčních onemocnění člověka a genetických poruch. Projekt Medica 2010 2011 je realizován na stejnojmenném veletrhu v Düsseldorfu v roce 2010 a 2011.

Pro rok 2012 naše společnost také získala podporu z tohoto dotačního programu na účast na výstavě MEDICA 2012.

Na projekt navázala úspěšná spoluúčast naší společnosti na veletrhu MEDICA 2013, ARABHEALTH 2014 a MEDICA 2014, které byly podpořeny z evropských fondů prostřednictvím Agentury CzechInvest

OPPI - Výzkumné centrum ELISABETH PHARMACON

V únoru 2012 jsme získali v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) - Potenciál, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dotaci na vybudování Výzkumného centra Elisabeth Pharmacon.

Projekt se zaměřuje jednak na zvýšení výzkumné kapacity v podobě rozšíření výzkumného přístrojového zázemí a navýšení počtu výzkumných pracovníků, jednak na zavedení technologicky vyspělejší high-tech metody do stávajícího výzkumu. Nové technologie umožňují snadné, rychlé a levné sekvenování DNA klinicky důležitých mikroorganizmů, na což může snadno navázat vývoj nových diagnostických souprav.

OPVK - BiochemNet

Vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi

Cílem projektu je vytvořit a podporovat síť efektivní spolupráce biomedicínských pracovišť akademické i aplikační sféry s ohledem na konkrétní potřeby praxe směřující ke zvýšení odborné kvalifikace a profesní úspěšnosti absolventů vysokých škol. Projekt otevře cílovým skupinám studentů a akademických pracovníků biochemicky zaměřených oborů Masarykovy univerzity, VUT Brno, VFÚ Brno a Palackého univerzity řadu nových možností odborné spolupráce.

Projekt povede k přípravě absolventů v souladu s aktuální poptávkou, zvýší jejich schopnost mezioborové spolupráce a pomůže při orientaci v komerční sféře. Výsledkem vytvořené sítě pracovišť bude koordinace požadavků praxe a přípravy studentů vysokých škol, růst jejich přímé uplatnitelnosti a současně zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce.

Projekty financované ze státního rozpočtu ČR

TIP 2009

Naše společnost získala finanční podporu z prostředků státního rozpočtu v rámci rezortního programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TIP“ prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Cílem projektu nazvaného Výzkum a vývoj laboratorních diagnostických souprav pro medicínské využití je vývoj nových souprav pro DNA diagnostiku klinicky významných infekčních onemocnění člověka.

Na základě projektu byl již ukončen vývoj diagnostické soupravy EliGene® Chlamydia LC Kit pro detekci pohlavně přenášené choroby způsobující záněty močových cest – Chlamydia trachomatis.

Další soupravou jejíž výzkum byl dokončen v souvislosti s výše uvedeným projektem je souprava EliGene® Neisseria LC Kit, která pomocí technologie detekce DNA detekuje původce pohlavně přenášené choroby – kapavky.

Další soupravou jejíž výzkum a vývoj již byl dokončen v souvislosti s výše uvedeným projektem je souprava EliGene® Ureaplasma LC Kit, a do začátku roku 2013 bude v rámci tohoto projektu dokončen výzkum a vývoj výše uvedených souprav včetně souprav EliGene Enterovirus LC, EliGene HBV LC, EliGene HBV RT a EliGene Norovirus LC.

TIP 2010

Naše společnost získala státní podporu na další projekt s názvem Výzkum a vývoj souprav pro DNA diagnostiku infekčních plicních onemocnění. V současné době probíhá v rámci tohoto projektu výzkum a vývoj několika souprav.

Projekt byl úspěšně obhájen v roce 2015. V rámci projektu vzniklo celkem 10 nových souprav pro DNA diagnostiku plicních onemocnění.

Může vás ještě zajímat

Kontakty

Kontakty

Obchodní zastoupení

Distributoři