Ochrana osobních údajů

Etický kodex ELISABETH PHARMACON

Nestátní zdravotnické zařízení ELISABETH PHARMACON (dále jen „Laboratoř“) je založeno za účelem zabezpečení ochrany zdraví občanů. Takový cíl je garantován Ústavou ČR (Listina základních práv a svobod) jako jedno ze základních práv, a vyplývá zejména z principiální hodnotové orientace našeho kulturního okruhu. Laboratoř má tudíž nezastupitelný podíl na plnění jednoho z nejzávažnějších celospolečenských úkolů. Přesto že se mnohdy s občanem – pacientem/klientem přímo nesetkává, je jejím jednoznačně prioritním cílem prospěch pacienta/klienta, zvláště pak přispění ke správnému stanovení diagnózy, ke sledování účinku a postupu léčby, ke zvýšení kvality života. Tomuto cíli zcela podřizuje své postupy a aktivity.

Veškerá vyšetření provádí laboratoř spolehlivými a objektivními metodami, které reprezentují nejvyšší současnou úroveň oboru a jsou porovnávány v kontrolních systémech. Vyšetření jsou uskutečňována způsobilými kvalifikovanými pracovníky. Laboratoř trvale dbá o sledování pokroku v oboru a v souvisejících disciplinách. Prostřednictvím odborných garantů, seminářů a konferencí včetně studia a školení pečuje o vysoký standard kvality a inovace. Laboratoř trvale dbá o odborný růst svých pracovníků a vytváří pro něj podmínky.

Veškerá vyšetření laboratoř provádí v souladu s praktickými možnostmi bez zbytečného prodlení, případně podle požadavků zadávajícího lékaře nebo pracovníka tak, aby výsledky byly co nejdříve k využití.

Vyšetření se provádějí korektně bez jakékoliv diskriminace nebo ovlivňování.

Laboratoř je k dispozici zadávajícímu lékaři nebo pracovníkovi, pokud má k vyšetření zvláštní připomínky a požadavky. Informuje jej také o případných nestandardních vlastnostech odebraného vzorku nebo jiných anomáliích.

Laboratoř zabezpečuje v souladu s předpisy spolehlivé ukládání a archivaci výsledků, aby byly uchráněny proti ztrátě, znehodnocení a zneužití podle ISO 27001.

Laboratoř dodržuje vůči svým pracovníkům zásadu rovných příležitostí, rovného zacházení a pracovních podmínek při výkonu povolání a rovných příležitostí při zvyšování kvalifikace.

Vedení společnosti je odpovědné, že:

 • Výsledky laboratorních vyšetření jsou přísně tajné.
 • Přístup ke zdravotnickým záznamům se řídí legislativními předpisy.
 • Výsledky laboratorních vyšetření lze používat pro účely vědecké (publikace, konference, přednášky), nebo jiné (epidemiologické, demografické, statistické analýzy) pouze s odstraněním veškeré identifikace pacienta.
 • Použití vzorků pro jiné účely než bylo požadováno bez předchozího souhlasu je možné pouze v případě, že jsou vzorky poskytnuty anonymně nebo smíchány.
 • Laboratoř má postup pro předávání výsledků, který je na požádání pacientům k dispozici.
 • Laboratoř zajišťuje takové ukládání informací, aby byly chráněny proti ztrátě, znehodnocení, neoprávněnému přístupu, falšování či jinému zneužití.
 • Laboratoř má postupy pro uchovávání záznamů a doby jejich archivace.
 • Laboratoř se snaží zabránit situacím, ze kterých by mohl vzejít konflikt zájmů.

Pracovníci naší laboratoře se zavazují:

 • Pracovník ve zdravotnické laboratoři je povinen chránit informace o pacientech bez ohledu na to, jakým způsobem jsou tyto informace získávány, shromažďovány a uchovávány. Tyto informace považuje za přísně tajné a je si vědom povinnosti zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání.
 • Pacient má právo znát jména a pracovní zařazení pracovníků, se kterými komunikuje.
 • Pracovníci zdravotnické laboratoře respektují právo pacienta na srozumitelné a podrobné informace při odběrech jeho vzorků a poskytují vhodné podmínky pro tyto odběry se zajištěním přiměřeného soukromí pro pacienta.
 • Veškerá jednání s lékaři i pacienty musí vést pracovníci laboratoře přátelsky, korektně, bez diskriminace.
 • Pracovníci ve zdravotnictví se snaží při komunikaci s pacienty docílit vztahu založeného na důvěře, ctít práva pacienta a reagovat na jeho aktuální rozpoložení.
 • Pracovníci při podávání informací o výsledcích vyšetření postupují při kontaktu s pacienty citlivě s ohledem na závažnost výsledků. Výsledky vyšetření jsou vydávány pouze oprávněnému okruhu osob s respektováním zájmu pacienta. Informace o pacientovi jsou shromažďovány pouze za účelem provedení požadovaných vyšetření.
 • Pracovníci laboratoře dodržují veškeré právní předpisy týkající se výkonu jeho profese, Ustanovení o lidských právech a biomedicíně, Chartu práv pacientů, Chartu práv hospitalizovaných dětí a Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů.
 • Pracovníci jsou povinni neustále udržovat svou odbornou úroveň v souladu s aktuálními poznatky vědy a v plném rozsahu své odborné kvalifikace.
 • Všechna laboratorní vyšetření se provádějí podle vhodných standardů a s takovou úrovní, kterou obor předpokládá.
 • Pracovníci usilují o co nejvyšší kvalitu a úroveň poskytované zdravotní péče.
 • Pracovníci spolupracují s ostatními odborníky a s jinými laboratořemi tak, aby byly splněny požadavky komplexní zdravotní péče o pacienta.
 • Pracovníci se neustále snaží o rozvoj své profese a zvýšení své odborné úrovně.
 • Pracovníci ve zdravotnictví nesmí podřizovat poskytování zdravotnických služeb komerčním zájmům subjektů, působících ve zdravotnictví.
 • Blaho a zájem pacienta se vždy posuzuje v první řadě a má přednost před smluvními vztahy mezi požadující osobou a laboratoří.

Původ vzorků pro genetické analýzy

Společnost považuje za neetické:

 • provádět genetické analýzy ze vzorků, u nichž lze oprávněně předpokládat, že byly získány bez vědomého souhlasu jejich původce. Výjimku tvoří vzorky forenzní povahy a dále vzorky, u kterých souhlas původce získat nelze (osoby úředně zmizelé nebo zemřelé).
 • provádět u dospělých osob genetická testování bez jejich svolení.

U nezletilých lze provádět genetická testování pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce.

Způsobilost k provádění testů a kvalita výsledků

Pracovníci provádějící nebo zprostředkovávající testy musí mít náležitou odbornou způsobilost, kterou mohou prokázat ve formě certifikátů, osvědčení, potvrzení apod.

Pro daný test musí být použité metody a výsledná kvalita výsledků na úrovni odpovídající soudobému stavu v oboru.

Nakládání s genetickými daty

Společnost považuje za neetické předávat biologické vzorky a získaná genetická data třetím stranám (osobám nebo institucím) bez vědomého písemného souhlasu jejich původce.

Každý výsledek genetického testu musí být opatřen srozumitelnou interpretací, vysvětlením a případně doporučením dalšího postupu, jak se získanou informací dále nakládat. Výsledek musí obsahovat kontakt pro případnou další konzultaci na žádost testovaného.

Propagace a marketing genetického testování

Společnost považuje za neetické provádět celoplošnou propagaci a marketing genetického testování ve smyslu placené inzerce v médiích určených pro laiky. Výjimku tvoří propagace genetického testování v rámci screeningových programů prevence závažných dědičných onemocnění.

Propagace genetického testování musí být adresná, tzn. zaměřena na osoby, u kterých je předpoklad zájmu a celkového přínosu z genetického testu.

Subjekty propagující nebo zprostředkovávající genetické testování ve smyslu znění předešlého odstavce musí mít náležitou odbornou způsobilost pro poskytování úplných informací k nabízeným nebo zprostředkovaným testům.

Ochrana osobních údajů a osobních údjajů zvláštní kategorie

Společnost provádí na základě objednávek pacientů/klientů nebo jejich lékařů služby určené pro samoplátce (testy močových infekcí, testy infekčnosti klíšťat, prediktivní genetické testy pro prevenci a další laboratorní analýzy vzorků klientů/pacientů). Pro tyto účely zpracovává osobní údaje vč. osobních údajů zvláštní kategorie.

Společnost klade vysoký důraz na ochranu výše zmíněných osobních údajů a provádí organizační a technická opatření k zamezení zneužití, zcizení, poškození a přístupu neoprávněných osob. Společnost využívá zabezpečeného systému pro IT zpracování výsledků analýz. Ochranné prvky, které využíváme:

 • šifrování vnější komunikace pomocí SSL certifikátů
 • pseudonymizace osobních údajů (tj. zpracovávání analýz v laboratoři pod číselnými kódy; oddělení práv pracovníků laboratoře vidět identifikační údaje klientů/pacientů a výsledků analýz)
 • zálohování na dvou geograficky odlišných místech
 • zabezpečovací a protipožární systém v budově

IT dodavatel laboratorního systému jako zpracovatel osobních údajů je společnost intercore solution s.r.o., IČ: 24824160 je vázán stejnými pravidly, jako naše společnost v roli správce osobních údajů. Spolupráce se zpracovatelem je ošetřena smluvně.