Materiál pro výzkumnou laboratoř

Identifikace zadavatele

Název:                                    ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o.

Sídlo:                                      Rokycanova 4437/5, 615 00 Brno-Židenice (místo realizace)

IČ:                                          26258412

DIČ:                                       CZ26258412

Zástupce:                                Petr Čermák, jednatel

Adresa profilu zadavatele:        https://laboratore.elisabeth.cz/vyberova-rizeni.html

Kontaktní osoba:                     Ing. Jiří Rotschedl

Tel/Fax:                                  +420 777 729 740

e-mail:                                    jrotschedl@elisabeth.cz

Název zakázky

Název zakázky je: „Materiál pro výzkumnou laboratoř“.

Druh zakázky

Dodávka spotřebních materiálů do laboratoří

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka přístrojů (sekvenátoru a ostatních laboratorních přístrojů) pro výzkumné a vývojové centrum ELISABETH PHARMACON na základě rámcové kupní smlouvy. Předmět výběrového řízení je blíže definováno v příloze č. 1 zadávací dokumentace, v nichž jsou podrobné technické požadavky.

Lhůta a místo pro podání nabídky

Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná běžet následující den po zveřejnění oznámení na profilu zadavatele a končí 5. ledna 2018 ve 15:30 hod.

Doručení na adresu: ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. Rokycanova 4437/5, Brno-Židenice 615 00

Kontaktní osoba zadavatele

Ing. Jiří Rotschedl, +420 777 729 740, jrotschedl@elisabeth.cz

Další informace

Předpokládaná hodnota zakázky je 640.000 Kč (slovy: šestsetčtyřicettisíc korun českých) bez DPH.

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Jazyk nabídky:           český, anglický nebo slovenský

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Podklady a dokumenty:

00-Oznámení o výběrovém řízení (zveřejnil Jiří Rotschedl, 11. 12. 2017, 16:28)

01-Zadávací dokumentace (zveřejnil Jiří Rotschedl, 11. 12. 2017, 16:28)

02-Příloha č. 1 - technické specifikace (zveřejnil Jiří Rotschedl, 11. 12. 2017, 16:29)

03-Příloha č. 2 - Krycí list (zveřejnil Jiří Rotschedl, 11. 12. 2017, 16:29)

04-Příloha č. 3 - Návrh smlouvy - obchodní podmínky (zveřejnil Jiří Rotschedl, 11. 12. 2017, 16:29)

05-Příloha č. 4 Čestné prohlášení (zveřejnil Jiří Rotschedl, 11. 12. 2017, 16:29)

06-odpověď na dotaz č. 1 (zveřejnil Jiří Rotschedl, 20. 12. 2017, 14:43)

07-evidencni-arch-podanych-nabidek (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 01. 2018, 17:15)

08-jmenovani-clenu-hk (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 01. 2018, 17:15)

09-prohlaseni-nepodjatosti (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 01. 2018, 17:16)

10-vyhodnocovaci-tabulky (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 01. 2018, 17:16)

11-protokol-otevirani-obalek-hodnoceni (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 01. 2018, 17:16)

12-cestne-prohlaseni-zadavatele (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 01. 2018, 17:16)