Přístroje pro výzkumnou laboratoř

Identifikace zadavatele

Název:                                    ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o.

Sídlo:                                      Rokycanova 4437/5, 615 00 Brno-Židenice (místo realizace)

IČ:                                          26258412

DIČ:                                       CZ26258412

Zástupce:                                Petr Čermák, jednatel

Adresa profilu zadavatele:        https://laboratore.elisabeth.cz/vyberova-rizeni.html

Kontaktní osoba:                     Ing. Jiří Rotschedl

Tel/Fax:                                  +420 777 729 740

e-mail:                                    jrotschedl@elisabeth.cz

Název zakázky

Název zakázky je: „Přístroje II pro výzkumnou laboratoř“.

Druh zakázky

Dodávka přístrojů do laboratoří

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka přístrojů (sekvenátoru a ostatních laboratorních přístrojů) pro výzkumné a vývojové centrum ELISABETH PHARMACON na základě kupních smluv. Předmět výběrového řízení je blíže definovano v příloze č. 1 zadávací dokumentace, v nichž jsou podrobné technické požadavky. Zakázka je rozdělená do 2 částí a do každé části se uchazeči mohou hlásit samostatně.

Lhůta a místo pro podání nabídky

Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná běžet následující den po zveřejnění oznámení na profilu zadavatele a končí 5. ledna 2018 ve 14:00 hod.

Doručení na adresu: ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. Rokycanova 4437/5, Brno-Židenice 615 00

Kontaktní osoba zadavatele

Ing. Jiří Rotschedl, +420 777 729 740, jrotschedl@elisabeth.cz

Další informace

Předpokládaná hodnota dle částí zakázky:

  1. Sekvenátor: 3.190.000 Kč (slovy: třimilionystodevadesáttisíc korun českých)
  2. Laboratorní přístroje: 301.000 Kč (slovy: třistajednatisíc korun českých)

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Jazyk nabídky:           český, anglický nebo slovenský

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Podklady a dokumenty:

00-Oznámení o výběrovém řízení (zveřejnil Jiří Rotschedl, 11. 12. 2017, 16:20)

01-Zadávací dokumentace (zveřejnil Jiří Rotschedl, 11. 12. 2017, 16:20)

02-Příloha č. 1 - technické specifikace (zveřejnil Jiří Rotschedl, 11. 12. 2017, 16:21)

02-Příloha č. 1 - technické specifikace (2. verze-15.12.2017) (zveřejnil Jiří Rotschedl, 15. 12. 2017, 10:12)

03-Příloha č. 2 - Krycí list (zveřejnil Jiří Rotschedl, 11. 12. 2017, 16:21)

04-Příloha č. 3 - Návrh smlouvy - obchodní podmínky (zveřejnil Jiří Rotschedl, 11. 12. 2017, 16:22)

05-Příloha č. 4 Čestné prohlášení (zveřejnil Jiří Rotschedl, 11. 12. 2017, 16:22)

06-Dotaz 1 (zveřejnil Jiří Rotschedl, 15. 12. 2017, 10:12)

07-evidencni-arch-podanych-nabidek (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 01. 2018, 17:07)

08-jmenovani-clenu-hk (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 01. 2018, 17:08)

09-prohlaseni-nepodjatosti (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 01. 2018, 17:08)

10-vyhodnocovaci-tabulky-sekvenator (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 01. 2018, 17:08)

11-protokol-otevirani-obalek-hodnoceni-sekvenator (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 01. 2018, 17:08)

12-cestne-prohlaseni-zadavatele-sekvenator (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 01. 2018, 17:09)

13-vyhodnocovaci-tabulky-pristroje (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 01. 2018, 17:09)

14-protokol-otevirani-obalek-hodnoceni-pristroje (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 01. 2018, 17:09)

15-cestne-prohlaseni-zadavatele-pristroje (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 01. 2018, 17:10)

16-nesoucinnost-dodavatele-cistronica (zveřejnil Jiří Rotschedl, 10. 01. 2018, 10:19)

17-rozhodnuti-o-novem-vitezi-vr (zveřejnil Jiří Rotschedl, 10. 01. 2018, 10:40)